Over ons

Achtergrond, team en gebruikte begrippen

Over Paans Makelaars

Paans Makelaars is in 1983 opgericht door Paans sr. en was gevestigd aan de Oudendijk in Woudrichem. In snel tempo groeide het kantoor en werden er vele huizen verkocht, gekocht en hypotheken afgesloten. In 1997 kwam Martijn Paans in het bedrijf. Ook de echtgenote van Martijn, Maud Verhagen, kwam als makelaar werken bij Paans Makelaars. In 2000 verhuisde het kantoor naar de Hoogstraat in Werkendam. In 2013 is het team uitgebreid met Nicolette Helleman, die ondersteuning biedt op kantoor. In 2015 trad Thea Ronde, ook makelaar, bij Paans in dienst.

Ons team

Uitleg gebruikte begrippen

Bankgarantie

Een garantieverklaring van een Nederlandse bankinstelling. Door deze garantieverklaring garandeert de bank dat de koper zijn verplichtingen voortvloeiende uit de koopakte zal nakomen voor het bedrag dat vernoemd is.

Bedenktijd (wettelijk)

Na het sluiten van de koopovereenkomst heeft de particuliere koper van een woning een wettelijke bedenktijd van drie dagen. Wanneer koper en verkoper tot overeenstemming zijn gekomen, zal de verkopende NVM-makelaar de koopakte opmaken. Nadat partijen de koopakte hebben getekend en de koper een afschrift van de akte heeft ontvangen treedt de wettelijke bedenktijd in werking. Binnen deze bedenktijd kan de koper alsnog van de aankoop van de woning afzien.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een verzekering die NVM-makelaars hebben afgesloten ten behoeve van de aansprakelijkheid voor vermogensschade bij derden die rechtstreeks voortvloeit uit fouten die begaan worden bij de uitoefening van hun beroep.

Bestemmingsplan

Een door de gemeenteraad vastgesteld inrichtingsprogramma van een bepaald gebied ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening; in het bestemmingsplan wordt de bestemming van de in dit plan begrepen gronden aangewezen en worden zo nodig voorschriften gegeven omtrent het gebruik van de voornoemde gronden en de daarop zich bevindende opstallen. Een ontwerp bestemmingsplan moet ter inzage worden gelegd, zodat belanghebbenden in de gelegenheid zijn om bezwaren in te dienen; Gedeputeerde Staten moet een bestemmingsplan goedkeuren. Het bestemmingsplan bestaat uit een plankaart, bebouwingsvoorschriften, toelichting en een exploitatie-opzet. Op de plankaart kan een koper bekijken welke bestemming een perceel heeft. In de bebouwingsvoorschriften staan bouwmogelijkheden en bestemmingen in dat gebied aangegeven en verder omschreven, bijvoorbeeld goothoogten, inhoud van de bouwwerken, rooilijnen, bebouwingsintensiteit, enz..

Bod

Een bedrag dat door een serieuze gegadigde wordt geboden met daarbij behorende eventuele ontbindende voorwaarden, opleveringsdatum en opsomming van roerende en onroerende zaken die bij dit bod behoren.

Certificering

Iedereen mag zich `makelaar` noemen. Alleen als aan bepaalde vakbekwaamheidseisen is voldaan kan een `makelaar` zich officieel door de Hobéon SKO laten certificeren. Gecertificeerde makelaars en door de rechtbank beëdigde makelaars kunnen lid worden van de NVM vakgroep Wonen. Certificatie heeft per maart 2001 de vervallen wettelijke beëdiging door de rechtbank vervangen.

Courtage

Voor het verrichten van diensten in een opdracht bent u aan de makelaar een overeengekomen vergoeding verschuldigd. De hoogte van het bedrag zal tussen u en uw makelaar moeten worden afgesproken en vastgelegd bij de opdrachtverstrekking. De courtage is exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Eigenwoningforfait

Het bedrag dat u als eigenaar van een woning in uw belastingaangifte bij uw inkomen moet tellen. Dit bedraagt een bepaald (vast) percentage van de WOZ-waarde.

Erfpacht

Recht om een onroerende zaak, een stuk grond van iemand anders (bijvoorbeeld de gemeente) te gebruiken tegen betaling van een canon (een vast bedrag per maand of per jaar).

Funda

www.funda.nl is de internetsite waarin de woningen geregistreerd staan die o.a. via de NVM-woningmakelaars worden verkocht. Deze internetsite is voor iederen toegankelijk.

Hypotheekakte

In dit document worden afspraken weergegeven tussen de koper en een financieringsinstelling met betrekking tot de hypotheek. Vervolgens wordt dit document door de notaris ter inschrijving aangeboden aan het Kadaster en wordt het in een speciaal daarvoor bestemd register ingeschreven.

Kadaster

Beheert de openbare registers. Het kadaster geeft onder meer informatie over hoe groot het grondoppervlak is, wie de eigenaar is, of er een bevel tot bodemsanering is, of het pand op de monumentenlijst staat en welk kadastraal nummer het heeft.

Koopakte

In dit document worden de afspraken vastgelegd. Na ondertekening is de koop van de onroerende zaak tot stand gekomen.

Kosten Koper

Onder de kosten koper verstaan we de kosten voor:
* notariskosten voor de akte van levering
* kosten van het Kadaster
* overdrachtsbelasting (2%)
Makelaarskosten en hypotheekkosten vallen er NIET onder!

Levering

De levering is opgesplitst in twee delen. Bij de juridische levering wordt het perceel op naam van de koper gezet. Dit gebeurt middels het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris. Ook wel transportakte genoemd. De feitelijke levering vindt plaats bij het overdragen van de sleutels.

Nationale Hypotheek Garantie

Waarborgfonds dat borg staat wanneer de geldlener de rente en aflossing verbonden aan de hypothecaire geldlening niet meer betaalt. U kunt een hypothecaire geldlening afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie. Dit scheelt u in het rentepercentage en in de hoogte van het hypotheekbedrag. Voor het verkrijgen van een financiering met een Nationale Hypotheek Garantie in een koopsomgrens vastgesteld. Boven deze koopsom kunt u geen financiering met Nationale Hypotheek Garantie krijgen.

NVM-beëdiging

Om lid te worden van de NVM-vakgroep Wonen dient men een eed of belofte te hebben afgelegd bij de rechtbank dan wel bij de NVM, nadat de vakbekwaamheid is vastgesteld. Deze eed heeft betrekking op het eerlijk, betrouwbaar en onafhankelijk uitoefenen van het vak (NVM-erecode).

NVM-erecode

Gedragsregels die door de NVM voor haar leden zijn opgesteld. Deze gedragsregels vormen een uitgangspunt voor het werken in de praktijk van alle dag. NVM-makelaars worden getoetst op naleving van de NVM-erecode.

Realworks

Dit is een computersysteem waarin alle woningen geregistreerd staan die via de NVM-woningmakelaars worden verkocht. Dit uitwisselingssysteeem in alleen toegankelijk voor NVM-makelaars.

Onder bod zijn

Een toezegging van de makelaar van de verkoper aan een gegadigde, geen transactie met andere gegadigden te zullen bevorderen. Bezichtigingen door andere gegadigden blijven wel mogelijk.

Ontbindende voorwaarden

Dit zijn voorwaarden die in de koopakte kunnen worden opgenomen. Indien een dergelijke voorwaarde in vervulling gaat kan de koopovereenkomst (meestal kostenloos) worden ontbonden. Een ontbindende voorwaarde kan onder meer betrekking hebben op de financiering, het verkrijgen van een huisvestingsvergunning, het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie of de uitkomst van een bouwkundig advies.

Optie

Een recht om door een eenzijdige wilsverklaring een koopovereenkomst te doen ontstaan. Degene die het recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken.

Overdrachtsbelasting

Een belasting die wordt geheven ten laste van de koper van een onroerende zaak. Momenteel bedraagt de overdrachtsbelasting 2% van de waarde van de onroerende zaak.

Recht van overpad

Recht (erfdienstbaarheid) dat de eigenaar van een erf heeft om over het erf van een ander te gaan. De ander heeft de plicht dit te gedogen en het pad in stand te houden. Het recht hangt aan de onroerende zaak en blijft bij verkoop in stand.

RMT-makelaar-taxateur

Personen die als makelaar gecertificeerd zijn mogen de aanduiding RMT gebruiken. RMT staat voor Register makelaar-taxateur.

Roerende goederen

Dit zijn goederen die de koper kan overnemen van de verkoper en niet al met de onroerende zaak verbonden zijn.

Taxatie

Het uitbrengen van een waarde-oordeel door een daartoe bevoegd persoon met een bepaald doel (voorbeelden doel: taxatie voor de financiering, taxatie voor de successie bij overlijden van een natuurlijk persoon, taxatie voor het bepalen van een reële waarde voor het uitbrengen van een bod op een te koop staand pand).

Transport

De juridische eigendomsoverdracht bij de notaris.

Vereniging van Eigenaren

Vereniging van alle mede-eigenaren van een appartementengebouw. Als u eigenaar bent van een appartementsrecht, bent u volgens de wet lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). de VvE behartigt de gemeenschappleijke belangen in en rond het appartementencomplex. In de splitsingsakte is aangegeven welk aandeel u als eigenaar hebt in het gehele gebouw.

Vrij op naam (v.o.n.)

Houdt in dat er voor de koper geen bijkomende kosten zijn om de woning op zijn naam te krijgen. Eventuele hypotheekkosten en de kosten van een door de koper ingeschakelde makelaar, blijven wel voor rekening van de koper.

Waarborgsom

Een bedrag dat gestort wordt door de koper (meestal bij de notaris) als zekerheid dat de koper aan zijn verplichtingen zal voldoen.

Zoekopdracht

Een opdracht tot begeleiding bij het zoeken en kopen van een huis waarvoor de makelaar een courtage mag berekenen. De inhoud van de opdracht (welke diensten in deze opdracht zijn inbegrepen) hangt af van wat de makelaar en de opdrachtgever met elkaar afspreken.

Afspraak maken

Wilt u een taxatie laten uitvoeren, meer informatie of ons advies? Bel met 0183 - 30 10 00 of mail naar info@paansmakelaars.nl